Copyright SVT Mellomedia

Allt material i SVT Mellomedia tillhör Sveriges Television AB (”SVT”) och får enbart användas på det sätt som anges i dessa användarvillkor.

 

1. Stillbilder och text

 

1.1 Stillbilder och text i SVT Mellomedia  får användas för publicering i programpresenterande och/eller redaktionella sammanhang, dock enbart avseende SVT, SVT:s program och tjänster.

 

1.2 Vid publicering av stillbilder från SVT Mellomedia ska fotografens namn, Sveriges Television samt programmets titel alltid anges. I det fall programmets producent är en annan än SVT, ska även producenten anges.

 

2. Rörligt material (video)

 

2.1 Rörligt material i SVT Mellomedia är enbart tillgängligt för förhandstittning. Detta material får inte laddas ned och användas för publicering. Ljud från materialet får inte heller laddas ned eller publiceras. Det är inte tillåtet att framställa och använda s.k. frysbilder från materialet. 

 

3. Gemensamma bestämmelser för allt material i SVT Mellomedia: Stillbilder, text, rörligt material och övrigt material som finns i SVT Mellomedia kallas nedan gemensamt för ”Material/et”.

 

3.1 Material i SVT Mellomedia får inte förändras eller förvanskas. Sedvanlig redigering är dock tillåten.

 

3.2 Exemplarframställning och lagring av Material som hämtas från SVT Mellomedia är enbart tillåten i den utsträckning som är nödvändig för att kunna genomföra den publicering som är aktuell. Vid publiceringstidens slut ska Materialet raderas.

 

3.3 Material som hämtas från SVT Mellomedia eller nyttjanderättigheter till Materialet, får inte vidareupplåtas. Detta innebär bland annat att Materialet inte får publiceras på sociala medier.

 

3.4 Annan användning av Material än vad som anges i dessa användarvillkor kräver SVT:s godkännande i varje enskilt fall. Kontaktinformation SVT: mellomedia@svt.se.

 

3.5 Användning av Material i strid med dessa användarvillkor kan medföra ersättningsskyldighet. Användare av Material från Mellomedia förbinder sig att ersätta SVT och hålla SVT skadeslöst vid krav från tredje man grundade på användning av Material i strid med dessa användarvillkor som utgör intrång i tredje man tillkommande rättigheter. Användning av Material i strid med dessa användarvillkor kan dessutom utgöra straffbart upphovsrättsintrång.

SVT MELLOMEDIA PRESS ROOM

Terms of Use 

 

All material in the SVT Mellomedia  belongs to Sveriges Television AB (“SVT”) and may only be used in the manner specified in these terms of use.

 

Still images and text 


Still images and text in the SVT Mellomedia  may only be published for the purpose of presenting programmes and/or in editorial contexts, however only if this relates to SVT, SVT’s programmes and services.

 

When publishing still images from the SVT Mellomedia, the photographer’s name, Sveriges Television and the programme title shall always be specified. In those cases where SVT is not  the producer of the programme, the producer shall also be specified.

 

Video


Videos in Mellomedia are for preview only: They may not be downloaded or used for publication. The production and use of “freeze frames” from this material is not permitted. It is not permitted to download, to re-publish or to create screen shots from this content.

 

Common regulations for all material in the SVT Mellomedia 
Still images, text, video and other material that can be found in the SVT Mellomedia are referred to below collectively as “Material”.

Material in the SVT Mellomedia  may not be altered or distorted. However, customary editing is permitted.

 

The production of copies and the storage of Material obtained from the SVT Mellomedia  is only permitted to the extent that this is necessary in order to publish the Material in the manner in question. The Material shall be deleted at the end of the publication period.

 

Material that has been obtained from the SVT Mellomedia, or the right to use such Material, may not be transferred to a third party. One consequence of this is that the Material may not be published in social media.

 

Use of the Material in any manner other than that which is specified in these terms of use requires the approval of SVT in each individual case. Contact information SVT: mellomedia@svt.se.

 

Use of the Material in violation of these terms of use may entail liability for damages. Users of Material from the SVT Mellomedia  undertake to indemnify and keep SVT harmless from and against any claims from a third party based on Material being used in violation of these terms of use in a manner that constitutes a breach of a third party’s rights. Use of Material in violation of these terms of use may also constitute a criminal breach of copyright.