ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR  

Allt material i Mellomedia tillhör Sveriges Television AB (”SVT”) och du får använda det enbart på det sätt som anges i dessa 

 

1. Användning av material från Mellomedia  

Mellomedia innehåller stillbilder, text, rörligt material och övrigt material som nedan gemensamt kallas för ”Material/et”. 

1.1 Material från Mellomedia får inte förändras eller förvanskas. Sedvanlig redigering är dock tillåten. 

1.2 Exemplarframställning och lagring av Material som hämtas från Mellomedia är enbart tillåten i den utsträckning som är nödvändig för att kunna genomföra den publicering som är aktuell. Vid publiceringstidens slut ska Materialet raderas. 

1.3 Material som hämtas från Mellomedia, eller nyttjanderättigheter till Materialet, får inte vidareupplåtas. Detta innebär bland annat att Materialet inte får publiceras på sociala medier, såvida inte SVT lämnat sitt godkännande till det enligt punkt 4.4 nedan. 

 

2. Stillbilder och text 

 

2.1 Stillbilder och text from Mellomedia får användas för publicering i programpresenterande och/eller redaktionella sammanhang, dock enbart avseende SVT samt SVT:s program och tjänster. 

 

2.2 Vid publicering av stillbilder från Mellomedia ska fotografens namn, Sveriges Television samt programmets titel alltid anges

 

3. Rörligt material (video) 

3.1 Det finns två olika typer av rörligt material i Mellomedia: rörligt material som enbart är tillgängligt för förhandstittning och rörligt material som även är nedladdningsbart.  

 

Rörligt material tillgängligt för förhandstittning får inte laddas ned och användas för publicering.  

 

Rörligt material som är nedladdningsbart får laddas ned och användas för publicering enligt följande:  

- för publicering i programpresenterande och/eller redaktionella sammanhang, dock enbart avseende SVT samt SVT:s program och tjänster,  

- publicerade klipp (per klipp och, om flera klipp publiceras, sammantaget) får inte överstiga 60 sekunder,  

- publicering får ske i högst sju dagar varefter allt publicerat nedladdningsbart material ska avpubliceras och 

- för det fall och i den mån SVT så begär (oavsett om sjudagarsperioden har löpt ut eller inte) ska publicerat nedladdningsbart material omedelbart avpubliceras. 

3.2 Oavsett vilken typ av rörligt material det handlar om är det inte tillåtet att framställa och använda s.k. frysbilder från materialet. 

3.3 Vid publicering av rörligt material från Mellomedia ska Sveriges Television och programmets titel alltid anges.  

 

4. Annan användning av Material än vad som anges i dessa användarvillkor 

4.1 Annan användning av Material än vad som anges i dessa användarvillkor kräver SVT:s godkännande i varje enskilt fall. För att ansöka om sådant godkännande kontakta SVT genom mellomedia@svt.se. 

 

4.2 Användning av Material i strid med dessa användarvillkor kan medföra ersättningsskyldighet. Den som använder Material från Mellomedia förbinder sig att ersätta SVT och hålla SVT skadeslöst för skador som drabbar SVT som ett resultat av att Materialet använts i strid med dessa användarvillkor på ett sätt som medfört intrång i tredje mans rättigheter. Den som använder Material i strid med dessa användarvillkor kan dessutom göra sig skyldig till upphovsrättsintrång som är ett brott enligt upphovsrättslagen. 

 

 

TERMS OF USE 

All material in Mellomedia belongs to Sveriges Television AB (“SVT”) and may only be used in accordance with these terms of use. 

 

1. Use of Material from Mellomedia 

Mellomedia contains still images, text, videos and other material, below collectively referred to as the “Material”. 

 

1.1 Material from Mellomedia may not be altered or distorted. However, customary editing is permitted. 

 

1.2 Production of copies and storage of the Material obtained from Mellomedia is permitted only to the extent necessary for the relevant publishing of the Material. The Material shall be deleted at the end of the publication period. 

 

1.3 Material that has been obtained from Mellomedia, or the right to use such Material, may not be transferred to a third party. This means, for example, that the Material may not be published on social media, unless SVT has given its approval in accordance with section 4 below. 

 

2. Still Images and Text  

2.1 Still images and text from Mellomedia may be published only for the purpose of presenting SVT´s program(s) and/or in editorial contexts relating to SVT or to SVT’s programs or services. 

 

2.2 When publishing still images from Mellomedia, the name of the photographer, Sveriges Television and the program title shall be stated

 

3. Video 

3.1 There are two types of videos in Mellomedia: video available for preview only and video available for downloading. 

 

Video available for preview may not be downloaded or used for publication.  

 

Video available for downloading may be downloaded and published in accordance with the following: 

 

- the material may be published only for the purpose of presenting SVT´s program(s) and/or in editorial contexts, relating to SVT or to SVT’s programs or services, 

 

- the length of published clips (for each clip and, if more than one clip is published, the total length) may not exceed 60 seconds,  

 

- publication may only take place for a maximum of seven days, after which all material shall be taken down, 

 

- in the event and to the extent SVT so requests (regardless of whether the seven day-period has expired or not),  the material shall immediately be taken down, 

 

3.2 Regardless of the type of video, it is not permitted to produce or use “freeze frames” from videos. 

 

3.3 When publishing videos from Mellomedia, Sveriges Television and the program title shall be stated. 

 

4. Other Use of Material than as Stated in these Terms of Use 

4.1 Each and every use of the Material in any manner other than stated in these terms of use requires the approval of SVT. In order to seek such approval, contact SVT at mellomedia@svt.se. 

 

4.2 Each and every use of the Material in violation of these terms of use may entail liability for damages. The person using the Material from Mellomedia undertakes to indemnify and keep SVT harmless against any and all damages incurred by SVT as a result of Material being used in violation of these terms of use in a manner that constitutes an infringement in third-party’s rights. The person using the Material in violation of these terms of use may also be found guilty of copyright infringement in accordance with the Swedish Copyright Act.